Disclaimer

Schoenen Pillot
Vrijheid 138
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 314 45 95
F +32 (0)3 314 45 35
W www.schoenenpillot.be
E info@schoenenpillot.be

BTW BE 0842.938.809

Deze website is eigendom van Schoenen Pillot. Door het toegang tot de website en het gebruik
ervan, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden en beschermingsrechten zoals die
hieronder werden beschreven. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. De Rechtbanken
van het arrondissement van de zetel van Schoenen Pillot is territoriaal bevoegd.

Privacy:
Schoenen Pillot hecht belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en verbindt
er zich toe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen
middels juridische en technische voorzorgen. Het betreft evenwel slechts een
inspanningsverbintenis. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er
persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het toch mogelijk dat de gebruiker om
persoonlijke informatie wordt verzocht. In voorkomend geval verbindt Schoenen Pillot zich ertoe om
deze gegevens enkel te gebruiken voor doeleinden die aansluiten bij de activiteiten van Schoenen
Pillot of één van haar verbonden ondernemingen, zonder ze door te geven aan derden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker een recht op mededeling, inzage en eventueel
correctie van zijn persoonsgegevens, dit middels schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag
aan Schoenen Pillot, voorzien van een kopie van uw identiteitskaart. Op dezelfde wijze kan de
gebruiker zich desgevallend ook verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens.

Cookies:
Bij een bezoek aan de website(s) van Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen kunnen
er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze ‘cookies’ zijn er in eerste
instantie op gericht om het gebruiksgemak van de website te verhogen in functie van uw
persoonlijke voorkeuren.
Het is mogelijk dat uw internetbrowser het gebruik van ‘cookies’ verhindert, waardoor u een
waarschuwing ontvangt telkenmale een ‘cookie’ achtergelaten wordt. Raadpleeg hiervoor de help-
functie van uw browser zelf. Cookies kunnen naderhand door de gebruiker ook steeds worden
verwijderd van de harde schijf.

Via deze cookies worden tevens gegevens verzameld m.b.t. (bv. locatie, aantal bezoeken, uur en dag,
duurtijd van de consultatie enz.). Wanneer u de website van Schoenen Pillot bezoekt, verklaart de
gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensverzameling.

Intellectuele eigendom en auteursrechten:
Alle onderdelen van de website van Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen, met
inbegrip van teksten, foto’s, lookbooks, logo’s, beelden enz., zijn exclusieve eigendom van Schoenen
Pillot, of vallen binnen haar exclusief gebruiksrecht, zoals dit haar werd toegekend door de auteur
ervan. De website en alle onderdelen ervan vallen onder bescherming van de Wet op de

Auteursrechten van 30 juni 1994, alsook alle andere wetten ter bescherming van de intellectuele
eigendom.
Elke vorm van gebruik, reproductie, verspreiding, publicatie enz. van een deel of geheel van de
website is verboden, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Schoenen Pillot.
Hetzelfde geldt voor gebruikers die op een eigen website een al dan niet automatische hyperlink
willen instellen met de website van Schoenen Pillot. Hotlinken of inlinken, waarbij de website van de
gebruiker voor inhoud, foto’s, logo’s e.d.m. automatisch terugkoppelt naar de website van Schoenen
Pillot en/of haar verbonden ondernemingen door gebruik te maken van diens bandbreedte, is ten
allen tijde verboden. In elk geval is de gebruiker gehouden op eerste verzoek van Schoenen Pillot
en/of haar verbonden ondernemingen elke link te verwijderen.
Beperking van aansprakelijkheid:
De website van Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen is gericht op de
informatieverstrekking over de onderneming en de door haar aangeboden producten.
De informatie is algemeen van aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke
omstandigheden, en kan dan ook op geen enkele wijze enige bindende overeenkomst of verbintenis
van welke aard dan ook tot stand brengen, met uitzondering van hetgeen hierboven in de disclaimer
werd uiteengezet m.b.t. het gebruik van de website.
Indien de informatie, ondanks de inspanningen van Schoenen Pillot en/of haar verbonden
ondernemingen, onjuist of onvolledig zou zijn, zal Schoenen Pillot deze zo vlug mogelijk aanpassen.
Zoals vermeld verleent eventuele onjuiste of onvolledige informatie geen enkel recht aan de
gebruiker ten overstaan van Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen.
Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor welke schade dan ook die te wijten zou zijn aan het gebruik, het functioneren of
het disfunctioneren van de website, noch voor de op de website vermeldde logo’s, teksten enz.
Bovendien kan de inhoud van de website ten allen tijde zonder aankondiging worden aangepast,
gewijzigd of aangevuld.
De website van Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen kan hyperlinks bevatten naar
websites van derden, zoals bv. leveranciers of producenten, of kan daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Schoenen Pillot en/of haar verbonden ondernemingen kunnen op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge het gebruik of de inhoud van de betrokken
website waarnaar verwezen wordt.